Aktivitetskostnader

Styrmodell

Måttmallar

Formålet med aktivitetsbudgetering er å kunne følge opp kostnadene for aktiviteter i Stratsys i form av ex. a Aktivitetsbudgeteringsmatriseller direkte i noen av våre andre visninger.

Obs! Denne funksjonaliteten må aktiveres av Stratsys, vennligst kontakt din konsulent for mer informasjon.

Styrmodell

Kontroll modellen må også inkludere en kostnads kolonne i tillegg til aktivitets Kol onnen. Det bør være en mål-kolonne som plasseres til høyre for aktivitets Kol onnen. Aktiviteter og delaktiviteter kan ha samme kolonne for kostnader.

Anbefalt sett

 • Det er én eller flere mål Kol onner som er knyttet til én eller flere aktivitets Kol onner. Mål-kolonnen har samme navn som kostnaden den representerer (for eksempel kostnader, deltakere).

 • Hvis du har flere forskjellige kostnader, plasseres de i ulike mål Kol onner. Hver kostnadstype er plassert i en egendefinert mål-kolonne med samme navn (for eksempel kostnader, deltakere).

Alternativsett

 • Det finnes bare én mål Kol onne kalt kostnader.

 • Hver type kostnad har et egendefinert navn (for eksempel kostnad, deltaker, finansmann).

Tips! I en visning kan du bruke navne filtre for å se bare én kostnadstype.

Måttmallar

Mål malen definerer innholdet for kostnaden. Dette gjør innstillinger for periodisk og mål kolonner. Kostnaden representeres av et mål som opprettes fra malen, og som plasseres i kontroll modellens kostnads kolonne når oppgaven opprettes. Målet får en tilknytning til aktiviteten og samme synlighet som aktiviteten. Dimensjons malen har samme navn som kostnaden den representerer.

Kostnader
Det finnes tre forskjellige typer kostnader

 • Kostnad – som tilsvarer den totale kostnaden for hele aktiviteten. Aktiviteten har bare én kostnad.

 • Personkostnad – som tilsvarer en persons kostnad (for eksempel timer) som er en del av en ansvars rolle i aktiviteten. Aktiviteten kan ha flere person kostnader.

 • Nyckelordskostnad -som tilsvarer et søkeord kostnad. Dette nøkkelordet representerer et kostnads objekt som ikke er basert på systemets brukere. Søkeord kostnader fungerer som personlige kostnader, selv om de er knyttet til en søkeord gruppe i stedet for en ansvars rolle.

Kostnad, Personkostnad Og Nyckelordskostnad er tiltak. Kostnaden opprettes samtidig som aktiviteten opprettes. Kostnaden er gitt navnet Kostnad og har den samme stasjonen og synlighet som aktiviteten. Opprettet og sist oppdatert etter person/dato hentes fra aktivitetens sist oppdaterte og siste oppdaterte dato.

Kostnad
Den enkleste form for aktivitets budsjett. Aktiviteten har bare én kostnad. Kostnaden plasseres i en mål-kolonne kalt kostnader, basert på en måttmall kalt kostnader, og oppretter i henhold til en kostnads bærer som kalles kostnader.

Angi og navngi

 • Måle malen kalles kostnader

 • Kostnads bæreren kalles kostnader

 • Mål-kolonnen kalles kostnader

Personkostnad
Aktiviteten kan ha flere person kostnader. For hver bruker som har en ansvars rolle på aktiviteten, opprettes en persons kostnad. Person kostnaden gis til brukeren den representerer lagt til den tilsvarende ansvars rollen når den opprettes.

Angi og navngi

 • Ansvars rollen kalles deltakere

 • Måle malen kalles deltakere

 • Kostnads bæreren kalles deltakere

 • Mål-kolonnen kalt deltakere

Gruppering og summering

Bruk gruppering for mål-kolonnen på ansvars rollen for å se personlige kostnader for hver deltaker. Den grupperte kolonnen kan oppsummeres under kolonneinnstillinger i visnings administrasjonen.

Hvis du fjerner en bruker og legger til en ny, får det nye målet verdiene fra det slettede målet.

Nyckelordskostnad
Søkeord kostnader arbeid ved analogi med personlige kostnader:

Oppgaven kan ha flere søkeord kostnader. For hvert søkeord som er i en søkeord gruppe for aktiviteten, opprettes det en søkeord kostnad. Søkeord kostnader får nøkkelordet den representerer lagt til den tilsvarende søkeord gruppen når den opprettes.

Angi og navngi

 • Søkeord gruppen kalles finansmann

 • Målingen malen kalles finansmann

 • Kostnaden transportøren kalles finansmann

 • Mål kolonne kalt finansmann

Hvis du fjerner et nøkkelord og legger til et nytt, vil det nye målet ha verdiene fra det slettede målet.

Summeringar
Sammendrag av kostnader gjøres i visninger ved å summere individuelle kolonner. Dette er aktivitetsnivået som skal summeres. Innstillingene gjøres under kolonneinnstillinger under sammendrags innstillinger i Vis administrasjon. En gruppert kolonne kan også summeres. som kan brukes når du vil se den totale personlige kostnaden for hver deltaker. Grupper deretter mål-kolonnen og Summer den grupperte kolonnen.

Kostnads objekt
Kostnads bærere er et sett med regler som bestemmer hvordan kostnads tiltak opprettes når du lagrer en aktivitet. En regel gjelder for en aktivitets kolonne i en kontroll modell. Hvis du vil at kostnadsmål skal opprettes for både aktivitet og delaktivitet, må du opprette to kostnads bærere.

 • Kontroll modell – kontroller hvilke kolonner du kan velge regler for.

 • Aktivitet – aktivitets kolonne som regelen gjelder for.

 • Navnet-målene som er opprettet av kostnads objektet, får samme navn som kostnads bæreren.

 • Mål – mål-kolonnen der kostnads målene skal plasseres.

 • Måttmallar – mål malen som målet henter innstillingene fra.

 • Sorteringsrekkefølge – brukes hvis visningen gjelder selv sortering, vil rekkefølgen på målene ha delaktiviteten (passer hvis ulike typer kostnader plasseres i samme mål-kolonnen).

 • Type

Bare – Tilsvarer kostnad

Ansvarsroller – Tilsvarer personlig kostnad

Ansvarsroller – Rollen til ansvar for aktiviteten som oppretter personlige kostnader

Nyckelordsgrupp – Tilsvarer søkeord kostnadene

Nyckelordsgrupp – Nøkkelord gruppen for aktiviteten som oppretter nøkkelord kostnader

Kostnad

Angi og navngi

Aktivitet: Aktivitet

Navn: cost

Dimensjoner: pris

Måttmallar: pris

Sorteringsordning: 10

Type: barnebarnet

Personkostnad

Angi og navngi

Styrmodell

Aktivitet: Aktivitet

Navn: deltaker

Mål: deltakere

Måttmallar: deltakere

Sorteringsordning: 100

Type: Ansvarsroll

Ansvars rolle: deltaker

Alternativ angi og navngi

Styrmodell

Aktivitet: Aktivitet

Navn: deltaker

Dimensjoner: pris

Måttmallar: deltakere

Sorteringsordning: 100

Type: Ansvarsroll

Ansvars rolle: deltaker

Nyckelordskostnad

Angi og navngi

Styrmodell

Aktivitet: Aktivitet

Navn: finansmann

Dimensjoner: finansmann

Måttmallar: finansmann

Sorteringsordning: 200

Type: Nyckelordsgrupp

Søkeord gruppe: finansmann

Alternativ angi og navngi

Styrmodell

Aktivitet: Aktivitet

Navn: finansmann
 
Dimensjoner: pris
 
Måttmallar: finansmann
 
Sorteringsordning: 200
 
Type: Nyckelordsgrupp
 
Søkeord gruppe: finansmann