Trær- eller Bordrapport

Hvis du vil opprette en rapport, klikker du båndet Rapporten. Klikk deretter på "Opprett rapport"-knappen. Strukturen i rapporten opprettes ved å følge tre enkle trinn.

Merk! Du kan lage flere Rapportinnstillinger etter at rapporten er opprettet, for eksempel legge til en tittel eller opprette et filter. Se Endre rapporter.

Trinn 1 – Velg rapporttype

Ved å velge en av avkrysningsrutene Treet Eller Tabell Angi strukturen som rapporten skal ha.

 • Treet -denne rapporttypen har samme struktur som trädvyer, er tilkoblingene mellom ulike noder visualisert i en trestruktur.
 • Tabell -denne rapporttypen har samme struktur som tabellstrukturen, og informasjonen er strukturert i en tabell.
 • Stående -i denne rapporttyyp du bygge en innholdsstruktur som kan genereres automatisk basert. På informasjon fra kontroll modeller eller være helt rapportspecifik.

Merk! I motsetning til en visning er det ikke mulig å endre fra tabellstruktur til trestruktur når rapporten er opprettet. Vurder derfor nøye strukturen som passer best for rapporten du skal opprette. For eksempler på forskjellige strukturer, se Vytyper.

Bekreft ved å klikke på knappen Neste, nederst til høyre.

Trinn 2-navn og kontroll modell

Velg navnet på rapporten i navn-boksen.

I rullegardinlisten kontroll modell velger du kontroll modellen som rapporten skal baseres på.

Trinn 3-Velg kolonner

Her kan du se to ruter: Tilgjengelig Og Valgte.

Når du merker kolonnene du vil ha i rapporten, flytter du, og bruker pilene mellom boksene, de merkede kolonnene til boksen Valgte.

Bekreft ved å klikke på knappen Neste, nederst til høyre.

Trinn 4-Velg egenskaper som skal vises

For hver kolonne du har valgt i Trinn 3 vises her to felt: Tilgjengelig Og Valgte.

Ved å velge egenskapene for hver kolonne du vil ha i rapporten, flytter du ved å bruke pilene mellom boksene, de merkede kolonnene, til Valgte.

Bekreft ved å klikke på knappen Opprette, nederst til høyre.

Rapporten er opprettet og du er flyttet til den.

Endre tre eller tabellrapport

Hvis du vil endre en rapport, klikker du båndet Rapporten. Deretter åpner du rapporten du vil endre, ved å klikke Visa rapport Og klikk deretter Endre rapport, Øverst til venstre i rapporten. Vinduet Endre rapport vises og det er tre hovedområder: De generelleKolonner Og Avanserte innstillinger.

De generelle 
 
Det er her innstillingene er gjort innenfor områdene navn, tittel, bilde, Display gauge, periodisitet og visjon.

navn

Her kan du skrive inn navnet på rapporten.

Rubrikk

Her kan du skrive inn tittelen på rapporten. Hvis du merker av for Inkluder enhet i tittel, vil den følge enheten som vises ved siden av rapporttittelen.

Bildet

Her kan du velge mellom ikke endre, ikke noe bilde, endre bilde for å logge og laste opp nytt bilde. Hvis du velger å laste opp et nytt bilde, vil bildet bli lastet ned ved å klikke på knappen, bla gjennom eller bla gjennom.

Vis målere

Her kan du velge om du vil at grafiske målere som er knyttet til nodene på et bestemt nivå, skal vises i begynnelsen av rapporten.

Periodisitet

Her kan du angi intervallet for når rapporteringen skal gjøres, det vil si hvor ofte de ansvarlige skal se på tallene og skrive Kommenatrer.

Visjon

Her kan du angi om organisasjonens visjon og visjon beskrivelse skal vises i rapporten.

Kolonner

Her kan du også gjøre generelle kolonneinnstillinger og delvis endringer i individuelle kolonner.

Endre generelle kolonneinnstillinger

Hvis du vil angi generelle kolonneinnstillinger, klikker du endre-knappen til høyre for overskriften i kolonnene.

Vis kolonner

Her kan du angi hvilke kolonner som skal være synlige i rapporten. To ruter er synlige: tilgjengelige og valgte. Når du merker kolonnene du vil ha i rapporten, flytter du, og bruker pilene mellom boksene, de merkede kolonnene til den merkede boksen.

Ved å merke av for Vis navne egenskaper med en annen bakgrunsfärg, vises alle nodenavn i rapporten med en bakgrunnsfarge.

Gruppering av kolonner

Ikke grupper nivåer
Velg dette alternativet hvis du ikke vil at noen gruppering av kolonnene i rapporten skal være. Kolonnene vises, side ved side, fra venstre mot høyre.

Gruppere kolonner
Denne innstillingen betyr at to eller flere kolonner flettes inn i samme kolonne. Hvis du velger dette alternativet, vises følgende to innstillingsalternativer:

 • Antall kolonner som skal grupperes-her kan du angi antall enkelt nivåer i rapporten som du vil gruppere på samme nivå. Hvis du merker tre grupperinger, vises de tre første individuelle nivåene (opptelling fra venstre for rapporten) i en felles gruppering. Hensikten med dette kan være å spare plass sidelengs.
 • kolonneoverskrift for den grupperte kolonnen-Her angir du Grupperingsnivåns-overskriften.

Vis identisk nodegenskaper i samme kolonne
Denne innstillingen betyr at identiske nodegenskaper vises i samme kolonne. Farge egenskapen for mål og aktiviteter kan for eksempel vises i samme kolonne. Hvis du velger dette alternativet, vises følgende innstilling:

 • Tittel på grupperings Kol onnen-Her angir du tittelen som den grupperte kolonnen skal ha.
Grupper første kolonne etter nøkkelord i følgende nøkkelord gruppe
Denne innstillingen betyr at rapporten er gruppert etter nøkkelord. Kolonnen lengst til venstre i rapporten er nøkkelordene. Hvis du velger dette alternativet, vises følgende innstilling:
 • Søkeord gruppe-her kan du angi hvilken søkeord grupperapporten skal grupperes etter.

Endre enkelt kolonne

Klikk Redigerarikonen til venstre for hvert kolonnenavn for å få tilgang til Egenskaper for < navn på den valgte kolonnen >, Og det er to felt synlige: Tilgjengelig Og Valgte. Ved å velge egenskapene du vil ha i kolonnen, flytter du, og bruker pilene mellom boksene, de merkede egenskapene til boksen Valgte. Bekreft ved å klikke på knappen Skyte.

Avanserte innstillinger

Her kan du lage avanserte innstillinger i fire områder: filterinställningarstandardfilterkommentarsinställningar Og exportinställningar.

Filterinställningar

Trykk på den filterinställningar. Følgende innstillinger kan gjøres:

Aktivere filtrering
Klikk her for å aktivere filtreringsfunksjonen.

Vise filteret utvidet fra grunnen av
Klikk her for at filteret skal vises i en rapport fra begynnelsen.

Vis filtre for å inkludere underliggende enheter
Klikk her for å aktivere muligheten til å filtrere ut underliggende enheter.

Vis filtre som filtrerer ut underliggende merknader
Klikk for å aktivere muligheten til å filtrere ut underliggende kommentarer.

Lar deg velge flere navn i Navne filteret
Klikk her hvis du vil gjøre det mulig å velge flere navn i Navne filtrene. Flere navn velges ved å merke av i avmerkingsboksene i Rullgardinslistorna.

Velg kolonne for fri tekst filtrering som skal gjøres på
I rullegardinlisten velger du kolonnen som fri tekst filtrering kan lages for. Hvis du vil at fri tekst filtreringen skal utføres for alle kolonnene, merker du Å.

Velg hvilke kolonner som skal vises i filteret
Her kan du definere hvilke nivåer det skal være mulig å filtrere ut enkeltpersoner, eller et utvalg av noder. Hvis du filtrerer ut et utvalg av noder, må du også angi filterinnstillingen som gjør det mulig å velge flere navn i Navne filteret.

filtrering på egen hånd
Her angir du nivået på rapporten som det skal være mulig for brukeren å filtrere ut hvilke noder han er ansvarlig for.

Filtrering på kopierte
Angir nivået som det skal være mulig å filtrere ut hvilke noder som er kopiert til rapporten.

Søkeord filtrering
Under generelle innstillinger velger du om nøkkelord filtrene i visningen skal gå mot alle kolonner, eller om nøkkelordfiltre skal gå mot enkelt kolonner. Hvis du velger å la søkeord filtre flytte til individuelle kolonner, har du to tilleggsalternativer:

 • Nøkkelordfiltre i samme kolonne skal ha "eller-logikk" mellom dem-aktivering av denne innstillingen betyr at noder som inneholder søkeord fra minst én av søkeord gruppene som finnes i visningen, vises.
 • Sammenføynings grener som ikke inneholder nøkkelord som filtreres ut, bør vises – aktivering av denne innstillingen betyr at noder til venstre for den filtrerte noden fremdeles vises.

Väljvilka søkeord grupper det bør være filtre for
Her kan du angi hvilke kolonner du vil filtrere på søkeord i..

Ansvarigfiltrering
Her kan du angi om du vil filtrere for nodene på et bestemt nivå som en bestemt bruker er ansvarlig for. Ved å merke av i boksen Egenfiltrering Gjør det mulig for brukere å finne ut hva de er ansvarlige for.

Statusfiltrering
Her kan du angi om du vil gjøre filtrering med hensyn til status.

Prioritetsfiltrering
Her kan du angi om du vil gjøre filtrering med hensyn til prioritet.

Velg kolonnen som de underliggende filtrerings enhetene skal
Angir kolonnen som de underliggende enhetene kan filtreres etter.

Filtrere på Start-og sluttdatoer
Angir kolonnen som filtrering med hensyn til start-og sluttdatoer skal utføres for. Ved å merke av i boksen Inkluder aktiviteter som krysser start-og sluttdato området, filtreres også aktivitetene som krysser datointervallet fremover.

Filtrering av periode dato
Her angir du om du vil kunne filtrere på aktiviteter for en bestemt periode. Du må definere en periode i én rullegardinliste, og hvilken Kol onne filtrering skal referere til i den andre rullegardinlisten. Gjennom de to avmerkingsboksene kan du angi startdatoen for perioden som alltid skal være første januar, og om alternativet for periode filtrering alltid skal være synlig eller ikke.

Paginerer-filtrering
Sidevekslingsfilen starter alltid fra første nivå i en rapport. Ved å klikke på et av alternativene til høyre for Velg < første nivå navn >, , kan du sortere visningen etter alternativene som vises. Alternativene er de samme som nodene på første nivå.

Standardfilter

Det finnes tre forskjellige standardfiltre for rapporter: standardenhetsspecifika Og gruppspecifika. Alle tre er satt opp på samme måte, er unntaket at du må angi i enheten og gruppen spesifikke hvilken enhet de respektive gruppene som filtrene gjelder for.

Du gjør dine valg i Rullgardinslistor som vises. Hvilke rullgardinslistor som er synlige, avhenger av hvilke filtreringsalternativer som er aktivert. Et filtreringsalternativ må derfor aktiveres i standardfilteret for å brukes i standardfilteret.

Kommentarsinställningar

Her kan du opprette kommenterings innstillinger for rapporten. Innstillinger kan gjøres på følgende områder: Generelle Kommentarnodkommentarer, De generelletidslåsningOg Andre Innstillinger.

Samlet kommentar
Her kan du angi om du vil legge til en generell merknad for rapporten. Skriv inn navnet på tittelen i topptekst-boksen. Hvis du lar topptekstboksen stå tom, betyr det at den generelle kommentaren ikke får en tittel.

Nodkommentarer

Her angir du i Hvilke nivåer bør det være mulig å legge Rapportspecifika kommentarer. Merk av i avmerkingsboksene til venstre for nivåene du vil at nodene skal kommentere.

De generelle

Her kan du angi om en merknad skal være synlig for alle enheter, eller om en merknad skal være synlig bare på enheten der den er skrevet.

Ved å merke av i boksen Bruke utvidet formatering for merknader, kan kommentarfeltet bruke fet eller kursiv skrift, for eksempel.

Tidslåsning

Her kan du angi antall dager i neste periode som en merknad skal låses for redigering. Du kan også angi en eksakt dato for når du vil redigere en kommentar.

Andre innstillinger

Ved å merke av i boksen Vise underliggende merknader Du angir at kommentarer fra underliggende enheter skal være synlige for brukeren.

Exportinställningar

Her kan du opprette eksportinnstillingene for rapporten.

Word och PDF

Angir om rapporten skal ha et stående eller liggende sideoppsett når det eksporteres til Word og PDF.

Arkivering

Hvis du vil at rapporten skal arkiveres slik det er mulig, må du angi dette her, ved å klikke i avmerkingsboksen Og. Så du angir hva Arkiveringsmappen bør kalles, hva filnavnet skal være, samt Postfix på alle vedlegg. Bekreft ved å klikke på knappen Skyte.

Verktøy-tips

ToolTip-inställningarna Separat for hver av de tre node typene. Under hver node merker du av i avmerkingsboksene for informasjonen du vil skal vises når brukerne holder pekeren over noden. Bekreft valget ved å klikke på knappen Skyte.

Utseendeinställningar

Ved å merke av i boksen Toppjustera alt innholdet i tabellen , er innholdet i alle cellene i Toppjusteras i stedet for standard normal justering.

Ekstra rapportdelar

Her kan du legge til ekstra rapportdeler før eller etter hovedrapporten.

Forklaring av ytterligere Rappordelar

 • Kommentarsdel- Rapport del der rapportene kan skrive Rapportövergripande kommentarer.
 • Fast tekst i rapporten- teksten du vil inkludere i rapporten, men at rapportene ikke kan endres.
 • Diagram Rapport del som inneholder diagrammer over målene som er inkludert i rapporten.
 • Spindeldiagram- Rapport del som inneholder et spindel diagram over målene som er inkludert i rapporten.
 • Aktiviteter som er filtrert etter nøkkelord- Rapportere del med aktiviteter som inneholder en bestemt søkeord gruppe.
 • Rapport del med første aktivitets kolonne -Rappordel som inneholder den første kolonne med aktiviteter fra kontroll modellen.
 • Kopi av kroppen -en kopi av den viktigste delen, der det kan senere endre egenskaper som skal vises for å skille den fra hoveddelen.
 • Bilagordel -rapport del du kan legge til vedlegg i i de vanligste filformatene.

Legg til ny rapport del

Klikk Legg til for å legge til en ny rapport del. Nå youll ' komme til en steg-av-steg guide inne to skritt:

Trinn 1-Velg ekstra rapport del
Velg hvilken rapport del som skal legges til.

Trinn 2 – innstillinger
Her kan du kalle rapportdelen og angi om den skal være over eller under hovedrapporten. For enkelte rapportdeler angir du også nøkkelord gruppen det skal filtreres på.

For den ekstra rapporten delen Kommentarsdel Du kan angi overskriftsnivå.

Plassering av ekstra rapport del

Når du legger til en ekstra rapport del, angir du om den skal være før eller etter hovedrapporten. Hvis du har flere rappordelar enten før eller etter hovedrapporten, kan du endre rekkefølgen på dem MHA pilene i tabellen til høyre for rapport del navnene. Hvis du vil flytte en rapport del etter hovedrapporten og plassere den før, eller omvendt, klikker du Redigeraikonen til venstre for navnet. På siden du skal, kan du endre plasseringen.

Rediger ekstra rapport del

Hvis du vil redigere et ekstra rappordel, klikker du Redigeraikonen til venstre for navnet. Hva du kan gjøre er:

  • Endre navnet
  • Flytte rapportdelen fra begynnelsen til slutten av rapporten eller på tvers av
  • Angi hvilke nodegenskaper som skal vises for de forskjellige kontroll modell kolonnene (ikke alle ekstra rapportdeler).

Filtrere en tre-eller tabellrapport

Filtre brukes til å styre hva som vises i en rapport. Filtrering kan for eksempel brukes til å vise informasjon fra en bestemt tidsperiode eller mer spesifikt, vise alle aktiviteter som en bestemt person er ansvarlig for.

Hvis filteret ikke allerede vises i visningen, trykker du på Visa filter I øvre høyre hjørne. Filteret vil deretter vises med de ulike alternativene som er standard i filterinnstillingene.

Enhetsfiltrering

I rullegardinlisten der gjeldende stasjon er synlig, har du mulighet til å filtrere slik at du også kan se noder av underliggende enheter. Avhengig av hvordan systemadministratoren har konfigurert filteret, kan enhets filtreringen relateres til alle nivåer eller på ett nivå. Velg hvilke enheter du vil filtrere ut informasjon fra, og bekreft ved å klikke på Filter.

Namnfiltrering

I Rullgardinslistorna med nivået navnene er det mulighet til å filtrere ut individuelle, eller et utvalg av noder under hvert nivå. Filtrering av et utvalg av noder krever at den lokale administratoren har angitt filterinnstillingen som tillater at flere navn velges i Navne filteret. Velg hvilke noder du vil filtrere fremover, og bekreft ved å klikke knappen Filter.

Fritextfiltrering

Fri tekst filtrering gjøres i tekstboksen som er tom for tekst og har ingen beskrivelse. Søkefunksjonen for fri tekst er koblet til et bestemt nivå, som betyr at du bare kan filtrere etter noder fra det bestemte nivået. Skriv inn teksten du vil filtrere fremover, og bekreft ved å klikke knappen Filter.

filtrere på egen eller kopiert

filtrering på Egen Respektive Kopiert gjøres ved å merke av i avmerkingsboksene for de to alternativene. Filtrering er koblet til en spesifikk rapport-til-post. Filtrere på Egen , kan du finne ut hvilke noder innenfor det spesifikke nivået du er ansvarlig for. Filtrere på Kopiere , kan du bestemme hvilke noder som er kopiert til rapporten. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Nyckelordsfiltrering

Hvis du vil filtrere på nøkkelord, velger du blant nøkkelordene i Rullgardinslistorna, som i innledende modus har navnet på de angitte nøkkelord gruppene. Hvis du vil filtrere flere søkeord samtidig, må systemansvarlig ha tillatt dette. Hvis dette er tilfelle, kan du velge flere søkeord på samme tid i listen ved å merke av i avmerkingsboksene til venstre for søkeordene. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Ansvarigfiltrering

Ansvarlig filtrering gjøres i rullegardinlisten der Ansvarlig for < Level >-navn. Ansvars filtreringen gjelder bare ansvaret for et bestemt nivå. Gjennom ansvarlig filtrering kan du filtrere ut nodene på det bestemte nivået som en bestemt bruker har ansvaret for. Ved å velge din egen vil du få det du er ansvarlig for. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Statusfiltrering

Status filtrering refererer alltid til oppgaver og gjøres i rullegardinlisten der den er i opprinnelig modus Status for < aktivitetsnivåns >. Gjennom status filtrering kan du filtrere ut aktivitetene som har en bestemt status. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Prioritetsfiltrering

Prioritets filtrering refererer alltid til oppgaver og gjøres i rullegardinlisten der den er i opprinnelig modus < Aktivitetsnivåns navn > prioritet. Med prioritets filtrering kan du filtrere ut aktivitetene som har en bestemt status. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Filtrere på Start-og sluttdatoer

Filtrering på Start-og sluttdatoer refererer til aktiviteter. Ved å velge en startdato kan du filtrere ut alle aktiviteter med en tidligere startdato enn den du angav i filtreringen. Ved å velge en sluttdato kan du filtrere ut alle aktiviteter med en senere sluttdato enn den du angav i filtreringen.

Merk! I noen tilfeller er filtrering på Start-og sluttdatoer satt til ikke å filtrere aktiviteter som krysser start-og sluttdato områdene. På grunn av dette kan en oppgave vises selv om den vanligvis ville blitt bortfiltrerad av start-eller sluttdatoen.

Filtrering av periode dato

Med datofiltrering for perioden kan du filtrere ut aktivitetene som er/var gjeldende for den valgte perioden.

Paginerer-filtrering

Sidevekslingsfilen starter alltid fra første nivå i en rapport. Ved å klikke på et av alternativene til høyre for  Velg < første nivå navn >, , kan du sortere visningen etter alternativene som vises. Alternativene er de samme som nodene på første nivå.

Publisere en tre-eller tabellrapport

Hvis du vil publisere en privat rapport slik at andre brukere kan få tilgang til den, må du ha en bestemt tillatelse. Hvis du har tillatelse til å publisere en privat rapport, klikker du båndet  Rapporten. Expendera rapporten, klikk plusset til høyre for navnet, og klikk deretter  Publisere. Vinduet  Publiser rapport Åpner. I den øverste rullegardinlisten kan du velge hvilke enheter du vil publisere rapporten til. I den nedre rullegardinlisten kan du velge om du vil publisere rapporten til en ekstra enhet. Du kan også angi om rapporten skal være på menyen, og hvor den skal publiseres. Bekreft valgene dine ved å klikke på knappen  Publisere.

Slette en tre-eller tabellrapport

Hvis du vil slette en rapport, går du til båndet  Rapporten. Klikk deretter  plusset Ved siden av rapporten du vil slette. På siden som vises, klikker du  Fjerne. Bekreft ved å klikke på knappen  ok I vinduet som åpnes.

Kopiere en tre-eller tabellrapport

Hvis du vil kopiere en rapport, åpner du den først, og deretter klikker du  Lagre, i øvre venstre hjørne. I boksen som åpnes, skriver du inn navnet du vil at den kopierte rapporten skal ha. Bekreft ved å klikke  Skyte. Rapporten er nå i kategorien rapporter.

Arkivere en tre-eller tabellrapport

Hvis du vil arkivere en rapport, velger du  Arkivera-rapporten, øverst i høyre hjørne. Fyll ut DNR-og telefonnumrene. Bekreft ved å klikke på knappen  Arkivera.

Forskjellen mellom rapport og visning

Både en visning og rapport viser informasjon fra en kontroll modell. Fra visningen kan du for eksempel endre noder ved å skrive inn data i mål eller endre statusen for oppgaver, i tillegg til å opprette nye noder. Rapportene gir imidlertid bedre alternativer for å konfigurere utseendet og skrive kommentarer.